TRỤ SỞ CỦA BÁCH VIỆT TẠI MỸ CHUYỂN SANG VĂN PHÒNG MỚI (03/2023)