BÁCH VIỆT CÙNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỔ QUAN ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID 2021 (01/2022)